Porównanie spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej.

Porównanie spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej.

Spółka komandytowa jest spółką osobową z minimum dwoma wspólnikami. Z czego co najmniej jeden wspólnik jest komplementariuszem i co najmniej jeden komandytariuszem. Komplementariusz reprezentuje spółkę, a za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem. Komandytariusz natomiast za zobowiązania spółki odpowiada jedynie do wysokości określonej w umowie spółki sumy komandytowej.
W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej również występują co najmniej dwaj wspólnicy: komplementariusz i akcjonariusz. Komplementariusz reprezentuje spółkę, a za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem. Akcjonariusz natomiast w ogóle nie odpowiada za zobowiązania spółki.

Dokumentem niezbędnym do zawiązania spółki komandytowej jest umowa spółki w formie aktu notarialnego, zaś w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej będzie to statut spółki również w formie aktu notarialnego.

Aby zawiązać spółkę komandytową, niepotrzebny jest kapitał zakładowy spółki, zaś w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej konieczne jest wniesienie minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 50.000 PLN.

Podczas rejestracji spółki komandytowej wszyscy wspólnicy są wymienieni w KRS, natomiast w przypadku wspólników spółki komandytowo-akcyjnej, jedynie komplementariusze są wskazani w KRS, a akcjonariusze nie są widoczni w rejestrze.

Zarówno spółki komandytowe, jak i spółki komandytowo-akcyjne nie posiadają osobowości prawnej, zaś posiadają zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Mogą być zatem stroną umowy czy postępowania sądowego. Ponadto w obu przypadkach konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości.

W spółce komandytowej wspólnicy podejmują decyzje na nieformalnych zebraniach i spisują je w formie uchwał. W spółce komandytowo-akcyjnej odbywa się walne zgromadzenie wspólników, którzy podejmują wspólnie decyzje i sporządzają protokoły w formie aktu notarialnego.

W przypadku spółki komandytowej istnieje możliwość wypłaty zaliczek na poczet zysku w trakcie roku bez dodatkowych wymagań. Inaczej jest w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, ponieważ po pierwsze taka możliwość musi być zapisana w statucie spółki, a po drugie rada nadzorcza (o ile została powołana) musi wyrazić zgodę na wypłatę zaliczek na poczet zysku w trakcie roku. Ponadto musi zostać spełniony jeszcze trzeci warunek, a mianowicie: nie można wypłacić zaliczek na poczet zysku, jeżeli w sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni spółka nie wykazuje zysku. Co ważne, wysokość wypłaconej zaliczki na poczet zysku jest ściśle określona i nie jest możliwe wypłacenie dowolnej kwoty.

Podczas wnoszenia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej wspólnicy nie posiadają szczególnych obowiązków. Jeśli wnosimy wkład niepieniężny do spółki komandytowo-akcyjną w zamian za akcje, w pierwszej kolejności należy przygotować sprawozdanie założycieli oraz uzyskać pozytywną opinię biegłego rewidenta. Następnie należy ogłosić ją w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wspólnicy spółki komandytowej mogą zbyć na rzecz osoby trzeciej swój udział w zyskach i stratach spółki, jeśli umowa spółki daje taką możliwość, a pozostali wspólnicy wyrażają na to zgodę. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej akcjonariusze mogą zbyć swoje akcje na rzecz osoby trzeciej według własnego uznania. Natomiast komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej obowiązują ograniczenia takie jak w spółce komandytowej.

W spółce komandytowej nie powołuje się rady nadzorczej, natomiast w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, w której jest więcej niż 25 akcjonariuszy, powołanie rady nadzorczej jest wręcz konieczne.

Znaczącą różnicą pomiędzy spółką komandytową, a komandytowo-akcyjną jest możliwość pozyskania dodatkowych środków pieniężnych za pomocą emisji akcji spółki komandytowo-akcyjnej. Nowo wyemitowane akcje spółki może objąć nowy akcjonariusz w zamian za określony wkład pieniężny lub niepieniężny.

Następną istotną różnicą pomiędzy tymi dwoma spółkami, jest możliwość wejścia na giełdę jedynie spółki komandytowo-akcyjnej.

Jeżeli podejmiemy decyzję o likwidacji spółki komandytowej, możemy ją przeprowadzić bez pełnej procedury, co nie jest możliwe w przypadku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej.