Jak odzyskać dług

Często jedynym rozwiązaniem jest windykacja. W odzyskaniu długu może pomóc nam profesjonalna firma zajmująca się tego typu sprawami. Pierwszym krokiem jest tu postępowanie przed sądowe, mające na celu polubowne załatwienie sprawy. Na tym etapie przydatna jest wiedza z dziedziny psychologii i negocjacji. Jeśli jednak to nie pomoże, nieuniknione będzie wejście na drogę postępowania sądowego, gdzie potrzebne będzie bogate doświadczenie prawnika w podobnych sprawach.


Przed złożeniem pozwu powinnyśmy wystosować do dłużnika wezwanie do dobrowolnego spełnienia świadczenia (o ile nie zrobił tego wcześniej), zebrać wszystkie dowody potwierdzające istnienie długu i przygotować pozew.
Pozew powinien być właściwie skonstruowany, czyli spełniać wymogi formalne pisma procesowego. Wraz z nim należy wnieść stosowne opłaty sądowe.

Do pozwu należy dołączyć oryginały wspomnianych dokumentów. Można też złożyć ich odpisy, jeśli ich zgodność z oryginałem poświadczy notariusz. Poświadczyć może również adwokat lub radca prawny – o ile został umocowany do prowadzenia sprawy. Weksle, czeki i wyciągi z ksiąg bankowych powinny być zawsze składane w oryginale.

Zanim przygotujemy pozew, powinniśmy zastanowić się nad wyborem trybu postępowania. (normalne postępowanie sądowe, postępowanie nakazowe, upominawcze lub uproszczone).

Jeśli dłużnik dobrowolnie nie będzie chciał oddać należności, konieczne będzie jeszcze przeprowadzenie egzekucji przez komornika sądowego

Komornik może zająć się sprawą, jeżeli wyrok opatrzony jest klauzulą wykonalności. Nadaje ją sąd, który wydał wyrok lub nakaz zapłaty.

Podstawą wszczęcia egzekucji jest wniosek, do którego należy dołączyć tytuł egzekucyjny.